CLASSES HELD AT KARMA YOGA & SAMADHI

 

Every Monday

5:30pm - 6:45pm 

Jivamukti Vinyasa 

Samadhi Golden Triangle


**NEW CLASS**

Every Wednesday

5:45pm - 7:00pm 

Jivamukti OPEN 

Karma 


**NEW CLASS**

Every Thursday

7:15pm - 8:15pm

Jivamukti Beginner BASICS 

Karma